Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat

a www.dnslanc.hu  weboldal és aldomainjai látogatói és regisztrált felhasználói részére A szabályzat 2022.11.01 -től lép hatálybaBevezetés, Preambulum

 

A Szolgáltató/ Adatkezelő a weboldal, és minden, saját tulajdonú social media felület működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre a kívánt szolgáltatást, terméket nyújtsa, továbbá a honlapot üzemeltető Komp Egyesület (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Baltazár D. u. 84, nyilvántartási szám: 09-02-0002645, adószám: 18567458-1-09), mint adatkezelő tájékoztatást nyújtson az általa www.dnslanc.hu honlapon megvalósított adatkezelésről. 

A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy működése során az Európai Unió és Magyarország jogszabályaiban rögzített adatvédelmi alapelveket és szabályokat minden esetben betartja, tiszteletben tartja, és azoknak megfelelően jár el, különös tekintettel az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletben (General Data Protection Regulation – GDPR) foglalt rendelkezéseire.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

A Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy az általa végzett valamennyi adatkezelési tevékenység megfelel a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek a jelen szabályzatban foglaltak szerint a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát és az adatvédelmi, adatbiztonsági előírások érvényesülését garantálja. 

A Szolgáltató fontosnak tartja, hogy felhasználói továbbá minden egyéb érintett természetes személy (a továbbiakban: „Érintett”) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. A Szolgáltató ezért kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató jelenadatvédelmi tájékoztatóban nyújt tájékoztatást az általa kezelt személyes és egyéb adatokról, az adatkezelés szabályairól és elveiről, valamint az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről, a www.dnslanc.hu oldalon felmerült adatkezelésekkel kapcsolatban.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

Név / cégnév: Komp Egyesület

Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Baltazár D. u. 84.

Adószám: 18567458-1-09

Weboldal megnevezése, címe: https://www.dnslanc.hu/

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.dnslanc.hu/Az adatkezelő elérhetőségei:

Név / cégnév: Komp Egyesület

Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Baltazár D. u. 84.

Levelezési cím: 4220 Hajdúböszörmény, Baltazár D. u. 84.

E-mail: dnslancinfo@gmail.com

Telefon: 0630-5758-091
Értelmező rendelkezések, fogalomtár 

 

GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió Adatvédelmi rendelete;

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat (A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintett-tel helyreállítható.  A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. ) – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi incidenst haladéktalanul (legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően) be kell jelenteni az adatvédelmi hatóságnál, nyilván kell tartani, és ha valószínűsíthetően magas kockázattal jár, akkor az érintettet is tájékoztatni kell;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi, személyes adatok kezel;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

 

Az adatkezelés irányelvei 

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra: 

Célhoz kötöttség elve – személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. 

Tisztességes adatkezelés elve – az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

Adatminimalizálás elve – csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. 

Szükségesség elve – a személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

Adatminőség elve – az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. 

Adatvédelem elve – az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó egyrészről köteles biztosítani az érintettek magánszférájának védelmét, másrészről pedig gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Adatkezelés jogalapja:

 

Személyes adat a felsorolt alapelvek figyelembevételével akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Az Egyesület az általa kezelt adatokat minden esetben az érintettől szerzi be. Az Egyesületadatkezelése az alábbi jogalapokon alapul:

 • az érintettek önkéntes hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont),
 • szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont),
 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c),
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

 

Adatkezelés alapjai

 

A Szolgáltató a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Az adatvédelmi szabályok betartásáért az Adatkezelő a felelős. 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a GDPR rendelet 6. cikkén nyugszik.

Alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében Önnek joga van:

 

 • hozzáférést kérni a személyes adataihoz,
 • kérni személyes adatai helyesbítését,
 • kérni személyes adatai törlését,
 • kérni személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élni az adathordozhatósághoz való jogával,
 • tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást, valamint az automatikus döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogait is),
 • visszavonni hozzájárulását, illetve panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz.

 

Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van megerősítést kérni tőlünk arra nézve, hogy kezelünk-e Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, akkor azokhoz hozzáférést kérhet.

Jogosult lehet arra, hogy másolatot kérjen a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezelt személyes adatokról. Lehetséges, hogy személyazonosságának azonosítása érdekében további információkat fogunk kérni Öntől, valamint további másolatok igénylése esetén felszámíthatunk egy ésszerű mértékű díjat adminisztrációs költségeink fedezésére.

 

A helyesbítéshez való jog

Önnek joga van kérni az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Az adatkezelés céljától függően joga lehet kérni hiányos személyes adatai kiegészítését, egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat benyújtásával.
Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Bizonyos körülmények között Önnek joga lehet kérni tőlünk személyes adatainak törlését, mely esetben ezt kötelesek vagyunk megtenni. Ebben az esetben nem fogunk tudni szolgáltatásokat nyújtani Önnek a továbbiakban.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos körülmények között Önnek joga lehet kérni tőlünk személyes adatai kezelésének korlátozását. Ebben az esetben a vonatkozó adatokat megjelöljük, és kizárólag bizonyos meghatározott célokból kezeljük őket.

 

A tiltakozáshoz való jog és az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

Bizonyos körülmények között Önnek joga lehet ahhoz, hogy a saját helyzetével kapcsolatos tényezőkre hivatkozva bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), mely esetben személyes adatait a továbbiakban nem kezelhetjük.

Ezenkívül ha az Ön személyes adatait jogos érdekünk alapján kezeljük, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (azaz digitális formában) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk, feltéve, hogy a továbbítás műszakilag lehetséges.

 

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha az Ön személyes adatainak kezelése a hozzájárulása alapján történik, a hírlevelekben található hivatkozásra kattintva indokolás nélkül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása a hozzájáruláson alapuló, annak visszavonását megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hogyan fordulhat hozzánk, és gyakorolhatja az adatvédelemmel kapcsolatos jogait?

Ha az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések tekintetében kívánja jogait gyakorolni, vagy panaszt nyújtana be, kérjük, a www.dnslancinfo@gmail.com email címen vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

Az adatok tárolása

 

A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve, ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie. Elektronikus adathordozók (merevlemezek, optikai adathordozók, mágneses adathordozók, nyomtatók, multifunkciós gépek háttértárai, flasch (NAND) adathordozók, SIM kártyák, mobileszközök, telefonok, PDA-k, Tablet-ek, laptopok stb.) esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről. 

 

 

 

Általános tájékoztató

 

A Szolgáltató kijelenti, hogy a felhasználói által megadott minden személyes adatot bizalmasan kezel, és minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzése érdekében. 

Szolgáltató tájékoztatja, a személyes adatokat EU-n kívüli országba nem továbbítja.

A webáruházban lehetőség van a Dna-Cloudlet hírlevelére való feliratkozásra. A Dna-Cloudlet hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó hozzájárul, hogy az Eladó saját termékeivel és szolgáltatásaival közvetlenül a Felhasználót keresse meg abból a célból, hogy a Felhasználó igényeit – azok magasabb szintű kielégítése érdekében – felmérhesse. Egyúttal felhatalmazza az Eladót arra, hogy a Felhasználó adatait fenti célból kezelje: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

Tájékoztató az adatkezelési célok szerinti lebontásban

 

Online rendelés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

Érintettek köre: 

Az a személy, aki az adatkezelő web áruházán keresztül terméket rendel regisztrációval, vagy regisztráció nélkül.

Személyes adatok:

Alapadatok: 

E-mail cím, telefonszám, név, 

Számlázási adatok: Számlázási név, cím, amennyiben szükséges adószám

Szállítási adatok: Átvevő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe

Adatkezelés célja:

1.Megrendelés teljesítése.

2.Megrendelés dokumentálása.

3.Számviteli bizonylat kiállítása (Számv.tv. 165.§) – kizárólag számlázási adatok.

4.Számviteli bizonylatok megőrzése (Számv. tv. 169.§)- kizárólag számlázási adatok.

Adatkezelés jogalapja:


1-2. GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján a szerződés teljesítése.

3-4. GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés időtartama:


1-2. A megrendelés leadásától számított 5 év.

 

3-4. A bizonylat kiállításáról a jogszabály által meghatározott 8 év.

Online fizetési megoldásban résztvevő szolgáltató/k

Bankkártyás fizetés: SimplePay Szolgáltatás üzemeltetője és nyújtója: OTP Mobil Kft. 

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. Cégjegyzékszám: 01-09-174466 Adószám: 24386106-2-42 Képviseli: Benyó Péter ügyvezető önállóan

Előre utalás: Takarékbank Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.)

        

 

A www.dnslanc.hu oldalon leadott megrendelések kifizetése webes fizetési felületen történik, mely során szükséges az alábbi adatok megadása: név, bankkártya száma, bankkártya lejárati ideje, a kibocsátó bank neve és a kártyához tartozó háromjegyű kód. Ezen adatok kizárólag a kártyás fizetés során, annak befejezéséig kerülnek használatra. A megadott kártyaadatokat a Szolgáltató semmilyen módon sem tárolja, gyűjti vagy kezeli.     

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolttartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg. Az adatok tárolási módja elektronikus. 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre a célra szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és e tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.  

A rendelések kiszállításával kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben nem kerülnek megadásra a szállításhoz szükséges adatok, nem tudjuk teljesíteni a rendelést. 

Érintettek köre: 

Az a személy, aki a terméket megvásárolta, vagy egyéb olyan személy, akit a vásárló címzettként megadott (címzett).

Személyes adatok:

Vásárló/címzett neve (vezetéknév, keresztnév), cég, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés célja:

Megrendelés, szerződés teljesítése

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján a szerződés teljesítése. (eltérő címzett esetében a vásárlónak megfelelő jogalappal kell rendelkeznie a címzett adatai továbbítása esetén).

Adatkezelés időtartama:

A megrendelés leadásától/vásár-lásától számított 5 év.

 

Számlakiállítás

A számlák kiállításához szükséges adatok (név, székhely/lakcím, adószám) . A megadott adatokat a Szolgáltató kizárólag a számlák nyilvántartása céljából tartja nyilván és csak a számlázáshoz és az esetlegesen a partnerek által bejelentett garanciális igények elbírálása és teljesítése céljából kezeli. Más céllal kapcsolatos adattovábbítás a számlákon szereplő adatok vonatkozásában nem történik. A számlák az illetékes személy részére történő továbbítására  elektronikusan kerül sor oly módon, mely harmadik személy részére nem teszi lehetővé a továbbított adatokhoz való hozzáférést. Amennyiben nem kerülnek megadásra a számla kiállításhoz szükséges adatokat, nem tudjuk teljesíteni a rendelést. A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető kizárólag e-mailen keresztül lehetséges. Érintettek köre: 

A szolgáltató vevőpartnerei.

Személyes adatok:

1.Vásárló/címzett neve, cégnév, cím, e-mail, telefonszáma, adószám/adóazonosító


2.Számlaadatok

3.Számlakiállítás időpontja

Adatkezelés célja:

1.Elektronikus számla kiállítása és küldése email mellékletként, azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

 2. A számla azonosítása.

3.Technikai információs művelet

Adatkezelés jogalapja:

Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés. 

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés jogszabályi előírás (8 év), illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja, A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.
Az alábbiakban összefoglalva láthatod, mely személyes adatot milyen célból kezeljük:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Felhasználói név:

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

Jelszó:

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév:

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla 

kiállításához szükséges.

E-mail cím:

Kapcsolattartás.

Telefonszám:

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések 

hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím:

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, 

tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel 

kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal 

kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím:

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja:

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím:

Technikai művelet végrehajtása.

„Cookiek” Milyen sütiket használunk?

 

Amikor a látogató a Szolgáltató oldalát meglátogatja, úgynevezett „cookie” kerül a számítógépére. Egyes „cookiek” az oldal megfelelő működéséhez szükségesek, ezek a „folyamat sütik”, mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy az általuk készített statisztikák segítségével könnyebben használhatóvá alakíthassa a Szolgáltató a weboldalt. A „cookiek” célja, hogy a látogató böngészési szokásainak rögzítésével, illetve ezek elemzésének lehetővé tételével könnyebbé tegye a weboldal használatát.

A "munkamenet cookiek" a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A „munkamenet cookiek” alkalmazása nélkül a honlap megfelelő használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a „cookiek” a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

A "használatot támogató cookiek" lehetővé teszik, hogy a Szolgáltatató honlapja megjegyezze, hogy a látogató milyen működési módot választott, így a következő látogatás alkalmával ezek újbóli megadása nem szükséges. 

A „teljesítményt biztosító cookiek” segítségével a Szolgáltató információt gyűjt a látogatók honlap használati szokásairól, melynek célja a látogatói felhasználás adatai szerinti honlap-fejlesztés lehetővé tétele. Ezen „cookiek” használatával a Szolgáltató információt kap arról, a weboldalt hányan és milyen hosszú időn keresztül látogatták.

A Szolgáltató rögzíti, hogy a „cookiek” használata teljesen anonim módon történik, azaz a „cookiek” által közvetített információ semmilyen más, a Szolgáltató által kezelt adattal nem kerül összekapcsolásra. A „cookiek” engedélyezése esetén sem fér hozzá a Szolgáltató a látogató számítógépén tárolt adatokhoz vagy jelszavakhoz.

Az oldal látogatása a „cookiek” letiltásával is lehetséges, ebben az esetben előfordulhat azonban, hogy a honlap nem fog tökéletesen működni. 

A Szolgáltató profilalkotást végez, azaz az általa kezelt személyes adatokat kiértékeli.

A Szolgáltató honlapjának üzemeltetését a Komp Egyesület végzi, így a Szolgáltató honlapjának adminisztrátoraként a honlapon megadott adatokhoz hozzáfér, azonban azokkal kapcsolatosan semmilyen tevékenységet nem végez, továbbá harmadik Félnek nem továbbítja. A webfejlesztő hozzáfér a Szolgáltató honlapja által használt „cookiek” által gyűjtött információkhoz, melyek azonban semmilyen módon sem kerülnek összekapcsolásra a partnerek által megadott személyes adatokkal.

Az e profilon szereplő bejegyzésekhez fűzött felhasználói kommentekben szereplő esetleges személyes adatokat a Szolgáltató semmilyen módon sem tárolja, gyűjti vagy kezeli.

Más honlapokra mutató linkek

 

Honlapunkon az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében más honlapokra mutató linkeket helyeztünk el. Ezek a honlapok tőlünk függetlenül működnek. Ezen hivatkozott honlapoknak saját adatvédelmi szabályzata van, ezért szívből javasoljuk, hogy ezeket olvassa át, ha ezekre az oldalakra látogat. Ezen honlapok tartalmáért, azok használatáért vagy a honlapok adatvédelmi szabályzatáért minket semminemű felelősség nem terhel, kivéve, ha azokat is magunk üzemeltetjük.

Adatfeldolgozó

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató jogosult megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

A Szolgáltató tevékenysége végzéséhez kapcsolódóan a rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás körében Szolgáltató adatfeldolgozókat (pl. honlap üzemetetése, kiszállítás és a biztosításacéljából) vesz igénybe. 

Az igénybe vett Adatfeldolgozók megnevezése, adatai:

 

Simple Pay– honlapon történő bankkártyás fizetés

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

Igénybe vett bankkártyás szolgáltatásunk elnevezése: SimplePay.  A SimplePay rendszer üzemeltetője és a SimplePay szolgáltatás nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. A SIMPLEPAY SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK a https://simplepay.hu/vasarlo-aff/ linken kereszül érhetőek el.

Nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy a(z) KOMP Egyesület (4220 Hajdúböszörmény, Baltazár Dezső u. 84.) adatkezelő által a(z) https://shop.dnslanc.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, név
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Magyar Posta Zrt– házhozszállítás

NAV számlázó, papír alapú számlázás – számlázás

Barcsa Tamás (Komp Egyesület tagi jogviszonyban álló tagja)– Weboldal fejlesztése, rendszergazda tevékenység 

A Szolgáltató rögzíti, hogy az általa igénybe vett adatfeldolgozók megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelésnek a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelő végzésére.

Adatbiztonság 

 

A Szolgáltató kijelenti, hogy az Infotv. 7. §-ában foglalt adatbiztonsági követelményeknek valamennyi általa kezelt személyes adat vonatkozásában eleget tesz.

A Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Szolgáltató a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; jogosulatlan megváltoztatástól; jogosultan továbbítástól; jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól; jogosulatlan vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól. 

Adatvédelmi szabályzat frissítés

 

Adatvédelmi Szabályzatunkat időközönként, előzetes értesítés nélkül, egyoldalú döntésével a személyes adatokat illető gyakorlatunkban bekövetkező változásoknak megfelelően frissíthetjük. A felhasználó a következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók további beleegyezésének kikérésre nincs szükség.

Az Érintettek jogainak érvényesítése

 

Az érintett tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 (tizenöt) napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Az érintett az adatkezeléssel összefüggő jogokkal kapcsolatos kérdéseivel, panaszaival, bejelentéseivel fordulhat az Adatkezelőhöz. A panaszokkal kapcsolatos teendők –az Adatkezelő képviselőjének eltérő rendelkezése hiányában- az adatvédelmi tisztviselő hatáskörébe tartoznak.

Adatvédelmi tisztviselő:

Béresné Gergely Éva

g.gergelyeva@gmail.com

Panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./C. 

Telefon: +36- 1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu   

Weboldal: www.naih.hu    

 

Mit tegyek, ha további információra van szükségem?

Tájékozódhatsz a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből, így elsősorban a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, illetve tájékoztatást kérhetsz a https://www.dnslanc.hu oldalon szereplő bármely elérhetőségünkön.

Alkalmazandó jog

Az Adatkezelő jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített adatkezelésére a nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE vonatkozó rendelkezései irányadók.

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a törvényi előírásoknak megfelelően megváltoztassuk. Természetesen minden jelentős változásról, mint pl. a feldolgozás céljának változásairól vagy új célokról tájékoztatni fogjuk Önt.

 

Debrecen, 2022. 11. 01.

 

Dr. Benéné Gál Csilla

    Komp Egyesület